Darmowa dostawa od 250 zł Darmowe ubezpieczenie zamówienia
Skontaktuj się z nami! [email protected]
WARSZAWA WROCŁAWSKA 25
TEL. 22 691 92 31 LUB 504 227 047
WARSZAWA OSTROBRAMSKA 38B
TEL. 22 610 77 78 LUB 500 502 050

Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1: Definicje:

Wydawca – DARMADO Kiszka-Demski sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 38b, 04-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP 862-158-96-77, Regon: 060076440

Salon Sprzedaży – sklepy stacjonarne w Warszawie, sezonowy sklep w Chałupach oraz internetowe sklepy www.snowshop.pl, www.surfshop.pl, www.bikesalon.pl.

Karta Podarunkowa – karta uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży. Dostępne nominały: 50, 100, 200 i 500 PLN.

Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiednim nominale.

Użytkownik – każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach Sprzedaży.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5. Uprawnioną do otrzymania świadczenia na podstawie Karty Podarunkowej może być jedynie osoba fizyczna.

6. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

7. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

8. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej.

9. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez:

  • w Salonie Sprzedaży - poprzez przedstawienie jej personelowi oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności.
  • w Sklepie Internetowym - poprzez wybranie metody płatności przelewem lub płatności przy odbiorze oraz wpisanie kodu karty w polu uwagi do zamówienia na ostatnim kroku koszyka zakupowego. Wartość karty należy odliczyć od należnej sumy zamówienia przed opłaceniem zamówienia.

10. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanie niniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:

• przy zakupie karty nie są przyznawane punkty w programie punkt

może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży na terenie Polski oraz w sklepach internetowych SnowShop.pl, BikeSalon.pl oraz SurfShop.pl,

• nie podlega wymianie na środki pieniężne,

posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (12 miesięcy)

może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza,

nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego,

Salon Sprzedaży ani Wydawca nie odpowiadają za utratę i uszkodzenie Karty Podarunkowej.

11. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

12. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

13. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

14. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie Karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

15. W przypadku, gdy kwota zakupów przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości zakupów pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.

16. Karta Podarunkowa nie daje możliwości dokonywania wielokrotnych zakupów.

17. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi a jedynie wymianie na inny towar w ciągu 14 dni od daty ich zakupu dla towarów nieprzecenionych.

18. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie paragonu.

19. Użytkownik ani Nabywca nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej w Salonie Sprzedaży.

20. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

21. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

22. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z realizacją Karty Podarunkowej spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Wydawcy, a w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy oraz uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych danych na Karcie Podarunkowej.

23. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej lub zapisanych na niej danych.

24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

25. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

26. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.snowshop.pl, www.surfshop.pl, www.bikesalon.pl

˄

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij